Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door BiggerPicture geleverde producten en diensten.
BiggerPicture, gevestigd op Het Maisveld 84 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BiggerPicture verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die BiggerPicture van u nodig heeft of noodzakelijk zijn
in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door BiggerPicture in ieder geval en ten
minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt BiggerPicture ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. BiggerPicture verwerkt geen
bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met BiggerPicture, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit BiggerPicture. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van BiggerPicture. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is BiggerPicture gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt BiggerPicture zich
het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij
de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
BiggerPicture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
BiggerPicture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
BiggerPicture gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@biggerpicture.nl

Beveiliging
BiggerPicture hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
BiggerPicture heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige
(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij BiggerPicture toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover
bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval BiggerPicture gebruik maakt van de
diensten van derden, zal BiggerPicture in het kader van de bescherming van persoonsgegevens
afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal BiggerPicture u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
info@bigger-picture.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via info@bigger-picture.nl

Dit privacy statement is opgesteld 01-01-2021